Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Johan Pilbacka

Johan Pilbacka

Projektledare bergtunnel

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Kontors- och ekonomiadministratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Vattenledningsnät

För att leda vattnet från vattenverket i Hallsbergs kommun till delägarkommunerna, ska markförlagda vattenledningar byggas.

Just nu utreds utformning, förläggning och byggnation av vattenledningssystemet.

Utredningsområde för vattenledningsnät

Ett område där det nya vattenledningssystemet planeras byggas har under flera år arbetats fram i samverkan med Vätternvattens delägarkommuner.

Ett väl tilltaget utredningsområde har definierats, där tekniska, ekonomiska och påverkansperspektiv vägts in. Inom utredningsområdet ska det bäst lämpade ledningsstråket för vattenledningarna lokaliseras.

Utredningsområdet är större än vattenledningsområdet som slutligen kommer att tas fram och genomföras.

Klicka här för att se karta över utredningsområdet

Pågående utredningar och arbeten

  • Arkeologisk utredning

I november 2022 påbörjades en arkeologisk utredning inom utredningsområdet.

När markområden ska exploateras krävs samråd med Länsstyrelsen. Som tillståndsmyndighet beslutar sedan Länsstyrelsen om arkeologiska utredningar för att få veta om det finns fornlämningar som berörs inom det aktuella området. Länsstyrelsen har handlat upp arkeologer från SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) för att genomföra den arkeologiska utredningen.

Indelad i två etapper

Den arkeologiska utredningen är indelad i två etapper och inleddes med kart- och arkivstudier där arkeologerna kartlade tidigare kända fornlämningar. Detta kompletterades under vintern 2022 med fältinventeringar för att identifiera ej tidigare kända platser för fornlämningar.

Etapp 1 slutförd

Etapp 1 av den arkeologiska utredningen genomfördes under våren 2023.

Här kunde 28 kulturlämningar identifierats varav 12 har bedömts utgöra fornlämningar. Därtill har 38 områden markerats ut där det har bedömts att ytterligare utredningsinsatser behövs för att klargöra om det kan finnas fornlämningar under mark.

Etapp 2

Nästa steg, arkeologisk utredning etapp 2, innebär att arkeologer utför mindre provgrävningar via provschakt inom de områden som markerats i etapp 1.

Vätternvatten arbetar nu med att fastslå hur många av de totalt 38 markerade områden som kommer att kräva provgrävningar. Innan eventuell provgrävning kan starta behöver Vätternvatten tillstånd från berörda markägare.

När påbörjas den arkeologiska utredningen etapp 2?

Preliminärt beräknas utredningen påbörjas under våren 2024. Information om detta uppdateras löpande.

  • Mätningar av grundvattennivåer

Under våren och sommaren 2023 har grundvattennivåmätningar inom utredningsområdet för vattenledningssystemet genomförts.

Grundvattennivåer mäts under en längre tid för att observera trender och variationer över året, eftersom grundvattennivåerna i marken kan variera beroende på till exempel nederbördsmängder och snösmältning.

Dessa mätningar är viktiga för att bedöma potentiella risker kopplade till grundvattennivåerna, såsom behovet av grundvattensänkningar och vilka eventuella miljötillstånd som kan krävas. Dessutom hjälper mätningarna att bedöma lämp­liga släntlutningar för VA-schakter och liknande.

Mätningarna utförs med hjälp av grundvattenrör som är placerade längs sträckan. Rören har borrats ner i marken med en borrigg och sitter på olika djup mellan 2 och 15 meter, beroende på jordens sammansättning i det specifika området.

Totalt sex mätningar planeras utföras under vår och sommar 2023.

Inmätning i ett grundvattenrör sker i grönskande miljö.

Slutförda utredningar och arbeten

  • Geotekniska markundersökningar

Under första halvan av 2023 utfördes geotekniska markundersökningar inom utvalda områden för att kartlägga mark- och grundvattenförhållanden inom utredningsområdet.

Undersökningarna utfördes från en borrbandvagn där olika provtagningar genomförs, bland annat för att få information om jordlagrens fasthet och sammansättning. Borrhålen har en diameter på cirka 10 cm och fylls igen efter att borrningarna är utförda.

En blå borrigg utför markprovtagning på en åker. Två personer i gula varselkläder står bredvid borriggen.

Borrbandvagnen utför markundersökningar.

  • Informationsmöten

Under oktober 2022 höll Vätternvatten informationsmöten för fastighetsägare längs huvudledningsstråket. Här presenterades Vätternvattenprojektet och ledningsprojektet.

Se presentation från informationsmötet nedan.

Se de informationsbrev som skickats till berörda fastighetsägare nedan.

Utökat utredningsområde i Hallsberg

Under november 2022 utökades utredningsområdet inom Hallsbergs kommun. Fastighetsägare inom det utökade utredningsområdet kontaktades av Vätternvatten via brevutskick.

Kontakta mig om du har frågor

Vätternvattens projektledare för delprojekt vattenledningsnät heter Mikael Olsson. Kontakta Mikael om du har några frågor.

Bild på VD göran Lunander
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 11 Maj 2023 Uppdaterad: 8 April 2024