Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Johan Pilbacka

Johan Pilbacka

Projektledare bergtunnel

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Kontors- och ekonomiadministratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Bergtunnel

I Vätternvattens tekniska lösning ingår byggnation av en cirka 36 km lång bergtunnel.

Tunneln kommer att byggas från Vättern och norrut till ett nybyggt vattenverk i Hallsbergs kommun. Därifrån leder sedan markförlagda ledningar vattnet vidare till delägarkommunerna.

Vättern ligger lite mer än 50 höjdmeter över Närkeslätten och höjdskillnaden innebär att vattnet kan transporteras till vattenverk och delägarkommuner med självfall. Det här är en stor miljövinst. Pumpning av vatten till och från vattenverk är nämligen mycket energikrävande i dagsläget.

Animation där tunnellutningens profil illustreras. I animeringen syns Vätterns höjdläge, tunneln som går under Askersund/höjdryggen, vattenverket i Håkamo, samt de markförlagda ledningarna som leder ner till Närkeslätten. Animationen visar hur vattnet från Vättern leds ner till Närkeslätten via självfall.

Vattnet transporteras till delägarkommunerna via självfall.

Tunnelns läge

Tunnelsträckningen har planerats utifrån flera olika aspekter där hänsyn tagits till dels geologiska aspekter, dels hydrogeologiska förhållanden såsom större grundvattenförekomster, koncentration av bergborrade brunnar och förekomst av sprickzoner i berggrunden.

Vidare behövs en tillräcklig bergtäckning ovanför tunneln, och med planerad linje och profil förläggs tunneln på ett djup av mellan cirka 30 och 145 meter under markytan.

Storleken på tunnelarean planeras bland annat utifrån val av teknik för tunneldrivning, arbetsmiljö och ventilation.

Principritning av tunnelns preliminära höjdprofil och lägen för arbetstunnelanslutningar. Klicka på bilden för att förstora den.

Tunneln passerar främst skogsmark

Området längs den planerade tunnelsträckningen utgörs i huvudsak av skogsmark bitvis genomskuren av sänkor och dalgångar där även mindre vattendrag och enstaka våtmarker förekommer.

Den bebyggelse som passeras består mestadels av lantgårdar samt enskilda bostadshus. Planerad tunnelsträckning passerar inte i omedelbar närhet till någon tätort eller mer samlad bebyggelse.

Tunneln kommer även att passera under sjön Tisaren.

Illustrerad karta över planerad tunnellinje samt sex arbetstunnlar.

Anläggningsmetod

Tunneldrivning kommer att utföras genom så kallad "borra och spräng-metod".

Med denna drivningsmetod sker berguttaget genom att borrade hål laddas med sprängämne som vid detonation fragmenterar berget. Borrningen utförs med hjälp av ett ortdrivningsaggregat som är utrustat med en eller flera bergborrar. Efter sprängning av salvan lastas denna ut. Därefter utförs bergskrotning och vid behov också bergsäkringsarbeten och förinjektering. Därefter upprepas proceduren för nästa salva.

Bergtunneln kan behöva förstärkas vid byggnation

Vid byggnation kan berget behöva förstärkas för att inte block ska rasa ner. Detta görs genom att bultar borras in i berget för att stabilisera det. Vid sämre bergkvalitet kan även sprutbetong användas för att säkra berget.

Naturliga sprickor i berget kan vara vattenförande. För att minska inflöde av vatten i tunneln kan tätning genom så kallad injektering behövas. Vid injektering trycks cementblandning ut i sprickor under tryck. Då tätas sprickorna och vatteninströmningen minskar.

Sex arbetstunnlar

Tunneldrivningen kommer att genomföras på flera platser parallellt längs tunnelsträckningen. Vid varje plats anläggs en arbetstunnel, varifrån man bygger sig nedåt till huvudtunnelns läge. Via arbetstunnlarna kan man föra ut de bergmassor som uppstår vid tunneldrivningen. I dagsläget planeras för sex arbetstunnlar utmed tunnelsträckningen.

Vid varje arbetstunnelläge planeras för ett etableringsområde med masshantering och där bortledning av länsvatten omhändertas. Området kommer även rymma servicebyggnader, utrymmen för personal och övriga behov av infrastruktur för tunnelbyggnad.

Utredningar pågår

Sedan snart 10 år tillbaka har fältundersökningar, i form av fältkarteringar, kärnborrningar och seismiska undersökningar, genomförts längs planerad tunnelsträckning. Detta för att få ökad kunskap om markförhållanden och bergkvalitet längs planerad tunnelsträckning.

Undersökningarna har bland annat gett svar på vilken sammansättning och kvalitet berget har, samt var det förekommer sprickzoner. Undersökningarna utgör underlag för mer detaljerat arbete med tekniska lösningar, utformning och byggnation av tunneln.

Parallellt med fältundersökningarna har även en kontinuerlig mätning av grundvattennivåer längs tunnelsträckningen genomförts.

Utrednings- och förberedelsearbete i flera steg

Projektering sker i flera steg och under sommaren 2023 avslutas förprojekteringen.

Innan detaljprojektering kan påbörjas kommer förberedande arbeten, såsom kompletterande fältundersökningar och utredningar, att göras.

Anläggande av bergtunneln kräver beviljat tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Läs mer om arbetet med tillståndsansökan här

Kontakta mig om du har frågor

Vätternvattens projektledare för delprojekt bergtunnel heter Johan Pilbacka. Kontakta Johan om du har några frågor.

Bild på VD göran Lunander
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 11 Maj 2023 Uppdaterad: 4 Juli 2024