Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Naturvärdesinventering av våtmarker kring den planerade bergtunneln

Som underlag till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram under Vätternvattenprojektets fas 1, har nu en naturvärdesinventering (NVI) av våtmarker längs den planerade tunnellinjen genomförts .

Skogsmiljö med en bäck och vass i förgrunden.

35 naturvärdesobjekt identifierade

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera, beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område omkring den planerade tunnellinjen.

Naturvärdesinventeringen pågick under augusti-oktober 2022, mellan Hargemarkens naturreservat i söder och Sandstorp, sydöst om Hallsberg. Den utfördes enligt svensk standard för NVI (SIS 199000:2014).

Totalt identifierades 35 naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet som omfattade cirka 200 hektar. Två av naturvärdesobjekten bedömdes vara av högt naturvärde, och övriga 33 av påtagligt naturvärde.

Två bilder på våtmarker. Träd i bakgrund och översvämmad mark i förgrund.

De två svämskogar som bedöms vara av högt naturvärde. Foto: WSP.

Särskilt skyddsvärda träd

Utöver de 35 identifierade naturvärdesobjekten bedömdes ett 50-tal träd uppfylla definitionen särskilt skyddsvärda träd. Dessa träd påträffades i Norra Nyckelhult, som är ett så kallat Natura 2000-område.

Sammantaget upptog naturvärdesobjekten en area av 70 hektar. Övrig våtmark inom inventeringsområdet bedömdes inte hysa några naturvärden.

Tillfällig grundvattensänkning

När den planerade bergtunneln byggs kommer en tillfällig och lokal grundvattensänkning att ske. Geohydrologiska beräkningar kommer att visa hur exempelvis våtmarker i anslutning till tunnelkorridoren eventuellt kan påverkas vid en grundvattensänkning.

Skyddsåtgärder

Vid risk för att känsliga naturvärden påverkas kan skyddsåtgärder vidtas, såsom utökad tätningsinsats i tunneln eller skyddsinfiltration på mark (då vatten tillförs för att tillfälligt hålla grundvattennivåerna på en högre nivå).

Naturvärdesinventering

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma vilka naturvärden dessa områden har. Identifierade områden och sammanställning av befintlig information redovisas i rapporten.

Denna rapport innehåller bedömningar och rekommendationer ur naturhänseende. Naturvärdesbedömningen innebär inte något ställningstagande av områdets lämplighet för en exploatering.

Publicerad: 26 Oktober 2022 Uppdaterad: 21 Mars 2023